ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Eva Pravdíková Bučková, PhD.

"Poznať zákony neznamená poznať slová, ale pochopiť ich význam a pôsobenie"
Publius Iuventius Celsus

PRÁVNE SLUŽBY


Advokátska kancelária poskytuje právne služby a odborné právne poradenstvo, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi, orgánmi verejnej správy a územnej samosprávy, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a analýz, predovšetkým v týchto právnych odvetviach:


  Občianske právo

 • vyhotovovanie, pripomienkovanie, právny rozbor občianskoprávnych zmlúv, listín

 • právo nehnuteľností a zastupovanie v katastrálnych konaniach
 • podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • zabezpečovanie záväzkov
 • ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov
 • zastupovanie v občianskych súdnych konaniach, dedičských konaniach, rozhodcovských konaniach, exekučných konaniach

  Obchodné právo

 • vyhotovovanie, pripomienkovanie, právny rozbor obchodných zmlúv, listín a právnych dokumentov
 • zakladanie, zmeny, organizácia a zrušenie obchodných spoločností
 • právna pomoc v oblasti obchodného registra a živnostenského registra
 • zastupovanie v obchodných súdnych konaniach
 • zastupovanie a právna pomoc v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

  Pracovné právo

 • vyhotovovanie, pripomienkovanie a právny rozbor pracovnoprávnych zmlúv a listín
 • zastupovanie v súdnych konaniach v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi

  Rodinné právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie listín a podaní v oblasti rodinného práva
 • zastupovanie v rodinnoprávnych konaniach – rozvod, úprava styku, výživné

  Právo duševného vlastníctva

 • vyhotovovanie, pripomienkovanie, právny rozbor zmlúv, listín a právnych dokumentov v oblasti autorského práva (licencie)
 • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

  Správne právo

 • zastupovanie v správnom súdnictve (preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov)
 • zastupovanie v osobitných správnych konaniach (stavebné konanie, daňové konanie)
 • náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci

  Ústavné právo

 • spisovanie podaní a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • právne analýzy z oblasti ústavného práva

  Trestné právo

 • zastupovanie a uplatňovanie nárokov poškodeného v trestnom konaní


a ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta.